Algemene Voorwaarden

1.ALGEMEEN:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Happiness Beauty & Brows en de cliënt waarop Happiness Beauty & Brows deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON:
Happiness Beauty & Brows zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.AFSPRAKEN:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Happiness Beauty & Brows melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Happiness Beauty & Brows het hele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen. 

Voor permanente make-up behandelingen hanteert Happiness Beauty & Brows een annuleringsbeleid van 48 uur voorafgaand aan de afspraaktijd. Indien cliënt niet tijdig annuleert, mag Happiness Beauty & Brows 50% van de behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komt kan Happiness Beauty & Brows de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Happiness Beauty & Brows moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt te melden.

4.BETALING:
Happiness Beauty & Brows vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen.

5.PERSOONGEGEVENS & PRIVACY
De op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Happiness Beauty & Brows behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

6.GEHEIMHOUDING:
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie .

7.AANSPRAKELIJKHEID:
Happiness Beauty & Brows is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over revelante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Happiness Beauty & Brows is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.BEHOORLIJK GEDRAG:
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te dragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedraad blijft vertonen, heeft Happiness Beauty & Brows het recht de cliënt de toe gang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

9.PERSOONGEGEVENS&PRIVACY:
cliënt voorziet Happiness Beauty & Brows voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

10.BESCHADING&DIEFSTAL:
Happiness Beauty & Brows heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

11.AANBETALING PERMANENTE MAKE-UP:Bij het inboeken van een permanente make-up behandeling wordt een aanbetaling van €50,- per behandeling in rekening gebracht. Deze aanbetaling wordt op de behandeldag verrekend met de totale behandelingsprijs. 

12.ANNULEREN PERMANENTE MAKE-UP: Op het annuleren van een permanente make-up behandeling geldt de 14 dagen herroepingsrecht. Deze gaat in vanaf het moment dat de behandeling online is ingeboekt. Na deze 14 dagen zal de aanbetaling niet meer worden geretourneerd.