1.ALGEMEEN:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Happiness Beauty & Wellness en de cliënt waarop Happiness Beauty & Wellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON:

Happiness Beauty & Wellness zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.AFSPRAKEN:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Happiness Beauty & Wellness melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Happiness Beauty & Wellness het hele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komt kan Happiness Beauty & Wellness de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Happiness Beauty & Wellness moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt te melden.

4.BETALING:

Happiness Beauty & Wellness vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen.

5.PERSOONGEGEVENS & PRIVACY

De op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Happiness Beauty & Wellness behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

6.GEHEIMHOUDING:

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie .

7.AANSPRAKELIJKHEID:

Happiness Beauty & Wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over revelante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Happiness Beauty & Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.BEHOORLIJK GEDRAG:

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te dragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedraad blijft vertonen, heeft Happiness Beauty & Wellness het recht de cliënt de toe gang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

9.PERSOONGEGEVENS&PRIVACY:

cliënt voorziet Happiness Beauty & Wellness voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

10.BESCHADING&DIEFSTAL:

Happiness Beauty & Wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.